Seuran säännöt

Kotkan Seudun Puutarhaseura ry

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun Puutarhaseura ry. Seura on Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet ry: n jäsen.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoitus on edistää puutarhaharrastusta ja puutarhakulttuuria, ympäristönhoitoa ja puutarhan tuotteiden käyttöä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä esitelmätilaisuuksia, opintoretkiä, jäseniltoja, näyttelyitä, kasvien vaihto- ja myyntitapahtumia sekä kursseja. Yhdistys toimii puutarha-alan edun valvojana. Se tekee tarvittaessa aloitteita, lausuntoja ja kannanottoja. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Se voi järjestää arpajaisia ja jakaa stipendejä.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä luonnollinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniksi puutarha-alaa tai yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

Jäsenet hyväksyy hallitus.

4 § Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 – 8 muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimiaika on kaksi hallituskautta. Muista jäsenistä eroaa kausittain puolet, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai kun vähintään puolet sen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 § Nimen kirjoitus

Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen määräämä hallituksen jäsen tai toimihenkilö, kukin yksin.

7 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain maaliskuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, kun hallitus tai vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.  Äänten mennessä tasan asian ratkaisee asiakysymyksissä puheenjohtajan mielipide ja henkilövaaleissa arpa. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeilla tai sähköpostitse.

9 § Sääntömääräisen kokoukset

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun.

Yhdistyksen purkamisesta, josta on mainittava kokouskutsussa, päätetään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Päätös tehdään kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä.

Jos yhdistys purkautuu, lahjoitetaan sen jäljelle jääneet varat Puutarhaliiton puutarhakulttuurirahastolle tai ne käytetään yhdistyksen tarkoitusperiä edistävällä tavalla viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.